Politikk

Det er relativt få aktører som arbeider politisk aktivt med Independent Living i Norge pr i dag, men vi ser noen skremmende tegn til en utvikling i negativ retning, og det er derfor nødvendig at vi styrker vår bevissthet.

Noen eksempler på holdningsendringer i det norske samfunnet er:

AKTUELT:

Får Norge en egen assistanselov, tilsvarende det de har hatt i Sverige siden 1992?

Kampen for rettighetsfesting av Borgerstyrt personlig assistanse er kanskje det mest synlige arbeidet relatert til Independent Living-ideologien i dag.

Resultatet av høringsrunden om ny kommunal helse- og omsorgslov foreligger kanskje før sommeren 2011. Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget arbeider våren 2011 med den delen av lovutkastet som omhandler BPA, og de har mottatt mange tilbakemeldinger fra folk som er dypt bekymret.

“En rett til BPA handler om frihet og respekt for enkeltmennesket, og er ikke bare viktig, den er helt avgjørende i arbeidet mot diskriminering av funksjonshemmede, og for et inkluderende samfunn – der alle kan delta i samme grad”, sier daglig leder i ULOBA, Vibeke Marøy Melstrøm.

Det ser ut til at i stedet for å gå inn for rettighetsfesting av Borgerstyrt personlig assistanse, så vil regjeringen svekke ordningen på viktige punkter:

* BPA knyttes mer til hjemmet
* Brukerstyring reduseres til brukermedvirkning
* Funksjonshemmede defineres som syke og pasienter

Liv Arum, FFO-leder

FFOs leder Liv Arum har blant annet skrevet et innlegg med svært viktige og riktige presiseringer om dette i Dagsavisen 3.mars 2011, Hvorfor umyndiggjøre funksjonshemmede?.

La oss håpe at høringssvarene og innspillene som er formidlet til Helse- og omsorgsdepartementet om saken tas til følge, og at det bidrar til at det endelige resultatet av lovendringen blir mer i tråd med hva et bredt flertall av våre folkevalgte tidligere har støttet. Nemlig en styrking av retten til den svært populære og gode assistanseløsningen, BPA.

Det er uklokt å gamble med BPA. Norge trenger flere som tar ansvar for sitt eget liv og som bidrar til fellesskapet, ikke færre!